Mengenal Akhiran dalam Bahasa Sunda dan Contohnya dalam Kalimat

Imbuhan akhir/akhiran (sufiks) adalah afiks yang dibubuhkan pada akhir sebuah kata. Akhiran dalam bahasa Sunda diantaranya:

1. Akhiran -an
Fungsi dan arti akhiran -an:
- menunjukkan tempat
Contoh:
Ih, geulis-geulis tapi unggal peuting ulinna di kuburan.
(Ih, muka cantik tapi tiap malam mainnya di kuburan)

-
menunjukkan hasil

Contoh:
Kabéh hutang kuring aya dina catetan Néng Aura Kasih.
(Semua utang saya ada di catatan Neng Aura Kasih.)

- yang di-...-kan

Contoh:
Dagangan kuring poé ieu mah béak diacak-acak nu gélo!
(Dagangan saya hari ini habis diacak-acak orang gila!)

- perabot/yang dipakai:

Contoh:
Cik nginjeum timbangan lah, arék nimbang gajah yeuh!
(Pinjam timbangan lah, [saya] mau nimbang gajah nih!)

- mempunyai sifat

Contoh:
Si éta mah jelema sabaran, dibabuk ku halu ogé cicing wé.
(Dia orangnya penyabar, dipukul sama alu juga diam saja.)

-
yang di-

Contoh:
Kuring mah guguru ka Mbah Jambrong téh hayang boga ajian halimun tiis.
(Saya berguru ke Mbah Jambrong ingin punya ajian halimun tiis.)

- hasil/asal dari

Contoh:
Mang Unéd resep maké batik cirebonan.
(Mang Uned suka memakai batik cirebonan.)

- yang bisa
di-

Contoh:
Tingali tuh bacaan nu aya dina témbok: Nyi Ucih love Udung.
(Lihat itu bacaan yang ada di tembok: Nyi Ucih love Udung.)

- memerintah supaya
Contoh:

Cik alaan tah ranjau darat téh. Lumayan beusina bisa dikilo.
(Coba ambil itu ranjau darat. Lumayan besinya bisa dikilo/ditimbang.)

- memerintah supaya diberi

Conto:
Bantuan
atuh euy 67 juta waé mah, kuring hayang meuli odong-odong anyar.

(Bantuin dong 67 juta saja, saya mau beli odong-odong baru.)

- melakukan

Contoh:
Mang Emplud keur latihan tari balét.
(Mang Emplud sedang latihan tari balet.)

- supaya dijadikan

Conto:
Cik, gedéan atuh manéh boga liang irung téh!
(Coba, besarkan dong kamu punya lubang hidung!)

- punya sifat

Contoh:
Bener, si éta mah wanian, préman keur nyeri bisul gé dipencét!
(Benar, dia orangnya pemberani, preman lagi sakit bisul dipencet!)

- mempunyai

Conto:
Geus diwedak maké Saripohaci mah, beungeut Jang Juhro beuki katingali cahayaan.
(Sudah dibedak pakai Saripohaci, wajah Jang Juhro terlihat tambah bercahaya.)

- menyuruh supaya supaya memakai
Contoh:
Bajuan
heula éta anak éntog téh!

(Tolong pakaikan baju dulu itu anak bebek!)

- keluarContoh:
Si Rambo cenah keur leutikna léhoan.
(Si Rambo katanya waktu kecil ingusan)

- beberapa
Contoh:

Juragan Ucis mah di imahna ngoléksi tuyul ratusan.
(Juragan Ucis di rumahnya mengoleksi tuyul ratusan.)

- kumpulan
Conto:

Nu rék indit apél ka Néng Bohay téh aya limaan.
(Yang mau berangkat apel ke Neng Bohay ada lima [orang].)

2. Akhiran -eun
Fungsi dan arti akhiran -eun:
- yang mau/yang bisa di-
Conto:
Ari dahareun kuring tadi dibawa ku saha nya?
(Makanan saya tadi dibawa sama siapa ya?)

- bahan/yang bisa di

Conto:
Hésé pisan di Inggris mah meuli rujakeun téh!
(Susah banget di Inggris beli bahan rujak!)

- tempat/arah di

Conto:
Mojang geulis nu diuk gigireun kuring, teurab mani tarik.
(Perempuan cantik yang duduk sebelah saya, sendawa sangat keras.)

- penyakit
Contoh:

Maenya aya foto modél cacingeun?
(Masa sih ada foto model cacingan?)

- mempunyai sifat/bakat

Contoh:
Si Hulk mah ti leuleutik kuuleun.
(Si Hulk dari kecil pendiam.)

- dalam keadaan
Contoh:

Buru atuh udag karéta apina, bisi tinggaleun!
(Cepat kejar kereta apinya, takut nanti ketinggalan!)

- orang ketiga dalam keadaan

Contoh:
Si éta embungeun lamun dititah naék kana tihang listrik.
(Dia tidak mau kalau disuruh menaiki tiang listrik.)

- bagian
/giliran

Contoh:
Tah, ayeuna kuringeun nu curhat!
(Sekarang bagian saya yang curhat!)

3. Akhiran -keun
Fungsi dan arti akhiran-keun
- menyuruh supaya dilakukan
Contoh:
Cik alungkeun lah éta granat téh!
(Coba lemparkan granat itu!)

- menyuruh supaya di-

Contoh:
Sok catetkeun ku manéh saha waé nu arék diondang engké dina lomba ngudag kunti.
(Catat olehmu siapa saja yang akan diundang nanti dalam lomba mengejar kuntilanak.)

- menyuruh supaya dibuat jadi

Contoh:
Ancurkeun waé lah éta batu téh.
(Hancurkan saja batu itu!)

- menyuruh supaya dipakai
Contoh:

Cik, ieu bubuk areng téh wedakkeun kana beungeut manéh, pantes teu?
(Coba ini bubuk arang bedakkan pada muka kamu, pantas tidak?)

4. Akhiran -na

Akhiran -na mempunyai alomorf -ana dan -nana. Akhiran -na berubah menjadi -ana jikadisatukan padan:
- kata dasar yang sudah diberi akhiran -eun
Contoh: dahareun + -na --> dahareunana (dahareun = makanan)
- kata dasar yang sudah diberi akhiran -an
Contoh: kabehan + -na --> kabehanana (Kabehan = semuanya)
- kata dasar yang sudah diberi akhiran -keun
Contoh: hijikeun + -na --> hijikeunana (hijikeun = satukan)

Fungsi dan arti akhiran -na:
- milik
Conto:
Ceu Isah keur ngobrol jeung kabogohna di luhur suhunan imah.
(Ceu Isah sedang mengobrol dengan pacarnya di atas atap rumah.)

- sudah waktunya
Contoh:

Teu karasa, geus tujuhna cucunguk uing paéh.
(Tidak terasa, sudah tujuhnya kecoak saya mati.)

- hal yang tentu

Contoh:
Kalem, engké balikna urang dahar heula di Istana Negara.
(Tenang, nanti pulangnya kita makan dulu di Istana Negara.)

5. Akhiran -ing/ning

- Akhiran -ing dipakai jika bersatu dengan kata dasar ayang diakhiri huruf konsonan.
Conto: bakat + -ing ---> bakating
- Akhiran-ning dipakai jika bersatu dengan kata dasar yang diakhiri huruf vokal.
Conto: éstu + -ning --> éstuning

Fungsi dan artinya sebagai penguat kalimat saja.
Contoh:
Bakating ku beunghar, Juragan Ucup unggal poé daharna di mall.
(Saking kayaknya, Juragan Ucup tiap hari makannya di mall.)

-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS