Mengenal Awalan (Prefiks) dalam Bahasa Sunda

Sama seperti tata bahasa Indonesia, bahasa Sunda juga memilik imbuhan (afiks). Berikut ini awalan (prefiks) dalam bahasa Sunda

1. ba-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'melakukan"
Contoh:
Manéhna rék balayar deui minggu hareup.
(Dia akan berlayar kembali minggu depan.)

2. barang-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'melakukan pekerjaan yang tidak tentu/tidak jelas objeknya.'
Contoh:
Eta si Gembul kabeukina téh barangdahar wé.
(Itu si Gembul sukanya makan saja)

3. di-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'memakai'
Contoh:
Adi kuring keur dibaju.
(Adik saya sedang memakai baju)

Arti lainnya
- melakukan
Contoh:
Mang Endin keur digawé
(Mang Endin sedang bekerja)

- mengeluarkan
Contoh:
Piriwit disada.
(Peluit berbunyi.)
- dikenai pekerjaan
Lokét dicokot tina jero lomari(Dompet diambil dari dalam lemari)
- pekerjaan yang/memakai
Contoh:
Ban motor nu kempés téh dikompa ku Mang Udung.
(Ban motor yang kempes dikompa oleh Mang Udung)
- dibuat jadi
Contoh:
Ieu pager imah diruksak ku saha?
(Ini pagar rumah dirusak sama siapa?)
- diberi
Contoh:
Hasil ulangan teh keur dipeunteun ku guru.
(Hasil ulangan sedang dinilai oleh guru)

4. ka-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'tidak disengaja'
Contoh
HP katincak ku aki.
(HP terinjak sama kakek)

Arti lainnya:
- Dikenai pekerjaan di...
Contoh:
Bangsat téh katewak ku pulisi tadi peuting.
(Maling tertangkap polisi tadi malam.)
- bisa di-...-kan
Contoh:
Kajadian éta téh bisa kagambar ku manéhna kalayan jelas.
(Kejadian itu bisa tergambarkan olehnya dengan jelas)
- bisa di-...
Contoh:
Akhirna, ieu barang téh bisa kaangkut ku urang.
(akhirnya barang ini bisa terangkut olehku.)
- Hal yang berhubungan dengan...
Manehna boga kabisa nyaéta nyanyi.
(Dia punya kemampuan yaitu bernyanyi)
- Hal yang di-
Kahayang mah manéh tong ribut masalah kamari.
(Inginnya sih kamu jang ribut masalah kemarin)
- Kena oleh
Si Odong kapélét ku Nyi Karsih.
(Si Odong terkena pelet Nyi Karsih.)
- tahapan atau bagian
Kuring giliran peserta katilu.
(Saya giliran peserta ketiga)

5. N- (nasal)

Imbuhan ini mempunyai alomorf (variasi) m-,n -, ng-, nga,-, nge, ny-
Contoh:
Lamun ngadéngé lagu Sunda, Ki Lurah sok langsung ngigel.
(Kalau mendengar lagu Sunda, Ki Lurah suka langsung berjoged.)

Aturan lainnya:
- m- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai konsonan b dan p)
Contoh: Manéhna keur maca koran. (Dia sedang membaca koran.) // kata dasar baca
- n- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai konsonan t)
Contoh: Neng Tini keur nulis di kamer. (Neng Tini sedang menulis di kamar) // kata dasar tulis
- ng- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai konsonan k dan vokal)
Contoh: Adi kuring keur ngorong (adik saya sedang mengupil.) // kata dasar korong
- nga- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai konsonan b,d,g,h,j,,l, m, n,w dan y)
Contoh: Anjing ngagégél ucing (Anjing menggigit kucing). // kata dasar gégél
- nge- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai konsonan dan satu suku kata.)
Contoh: Bapa keur ngebor sumur. (Bapa sedang mengebor sumur). // kata dasar bor
- ny- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai konsonan c dan s)
Contoh: Orok keur nyusu ka indungna (Bayi sedang menyusu pada ibunya) // kata dasar susu

6. pa-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'yang melakukan'
Contoh:
Salaku pamingpin, kuduna manéhna inget ka rahayat.
(sebagai pemimpin, seharusnya dia ingat kepada rakyat)
Arti lainnya:
- yang biasa dilakukan/pekerjaan
Contoh: Aki kuring patani. (Kakek saya petani.)
- alat/yang dipake
Contoh: Mang Jaja keur nyieun panakol bedug. (Mang Jaja sedang membuat pemukul beduk.)
- ada dalam keadaan
Contoh: Kulit mulusna paantel jeung kulit kuring. (Kulit mulusnya bersentuhan dengan kulitku)

7. pada-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'banyak dikenai pekerjaan.'
Contoh:
Béncong nu ngaliwat téh padanyiwit balas ku gemes.
(Waria yang lewat itu banyak yang mencubit karena gemas.)
Arti lainnya:
- Sama
Contoh: Abong pada beunghar, maranéhna arulin ka luar nagri unggal minggu.
(Karena pada-pada kaya, mereka main ke luar negeri setiap minggu.)

8. para-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'banyak'
Contoh:
Parahadirin dihaturanan énggal lebet.
(Para hadirin dipersilakan segera masuk.)

9. per-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'yang jadi'
Contoh:
Mata beulah kénca kukurunyudan waé, pertanda naon nya?
(Mata sebelah kiri berkedut terus, pertanda apa ya?)
Arti lainnya:
- Hal yang dibawa sejak lahir
Contoh:
Kalakuan manéhna siga kitu téh da geus perwatak tuda.
(Kelakuan dia seperti itu karena sudah wataknya.)

10. pi-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'yang dibuat.'
Contoh:
Jang Edoy ménta piwuruk ti Ustad Abdul.
(Jang Edoy minta nasihat dari Ustadz Abdul)

Ari lainnya:
- alat/perkakas (Contoh: pitapak/jebakan)
- melakukan (Contoh: pidamel/kerjaan)
- suka pada...(Contoh: pidunya/suka mengumpulkan harta)

11. sa-
Fungsinya membangun kata bilangan yang berarti 'satu'
Contoh:
Cik, kuring menta kertas salambar!
(Coba, saya minta kertas selembar!)

Ari lainnya:
- sama..-nya
Contoh:
Baju nu dipaké ku kuring jeung manéhna geuning samodél.
(Baju yang dipakai saya dan dia ternyata semodel.)
- besarnya seukuran...
Contoh:
Tanah nu rék pelakkan cabé téh ukuran panjangna ngan satumbak.
(Tanah yang akan ditanami cabai ukuran panjangnan cuma setumbak.)
- sampai...
Contoh:
Cai walungan téh jerona kurang leuwih sabeuheung.
(Air sungai dalamnya kurang lebih seleher.)
- menunjukkan waktu
Contoh:
Saencan dahar, kumaha lamun urang mandi heula?
(Sebelum makan, bagaimana kalau kita mandi dulu?)

12. sang-
Contonya kata sangigir, akan mempunyai arti yang mandiri jika sudah melewati proses morfologis. Contonya dieberi imbukan N- (nasal), menjadi: nyangigir.

13. si-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'melakukan'
Contoh:
Manehna keur sisiram di kebon.
(Dia sedang menyiram di kebun)

14. silih- (mempunyai alomorf sili- dan pili-)
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'saling berbalas'
Conto dina kalimah:
Téh Nur jeung Téh Maya keur silihsiku.
(Teh Nur dan Teh Maya sedang saling menyiku.)

15. ti-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'pekerjaan yang tidak disengaja.'
Contoh:
Ibu Ade titajong kana batu.
(Ibu Ade terantuk batu.)

Ada juga yang fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'Dalam keadaan'
Contoh:
Kamari aya budak titeuleum di walungan.
(Kemarin ada anak yang tenggelam di sungai.)

16. ting-/pating-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'banyak yang melakukan'.
Contoh:
Kunti-kunti tingcikikik di luhur tower BTS.
(Kuntilanak pada cekikikan di atas tower BTS.)

Bisa juga fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'banyak dan terus-terusan dalam suatu keadaan.'
Contoh:
Lampu di tengah kota tingburinyay.
(Lampu di tengah kota pada berkedip bercahaya.)

-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS