Mengenal Imbuhan Gabungan Awalan dan Akhiran dalam Bahasa Sunda Serta Contohnya dalam Kalimat
imbuhan gabungan dalam bahasa sunda

Dalam bahasa Sunda, ada disebut rarangken barung atau imbuhan gabung. Imbuhan gabung adalah imbuhan yang dipakai di awal dan atau di akhir kata dasar secara bersamaan. Ciri utama imbuhan gabung adalah apabila salah satu imbuhan (awalan atau akhiran) dihilangkan, kata tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Imbuhan gabung pada bahasa Sunda yaitu: ka- -an, kapi-, pa- -an, pang- -na pang- -keun, pi- -eun, pika-, pika- -eun, sa- -na, dan sa- -eun.

Berikut ini di antaranya:
1. Imbuhan gabung ka- -an
Contoh: kaamanan = keamanan, kaolahan = masakan, kaperluan = keperluan
Contoh kalimat:
Rupa-rupa kaolahan, di Bandung mah loba. Sabangsaning seblak nepi anéka kuéh.
(Rupa-rupa masakan di Bandung tuh banyal. Seperti seblak sampai aneka kue.)

2. Imbuhan gabung kapi-
Contoh: kapimilik = milik, kapiraray = selalu terkenang-kenang
Contoh kalimat:
Iraha salira kapimilik ku abdi? Pameunteu salira kapiraray waé unggal waktos.
(Kapankah engkau menjadi milikku? Wajahmu selalu terkenang-kenang tiap waktu.)

3. Imbuhan gabung pa- -an
Contoh: paguyuban = perkumpulan, pamandian = kolam renang, pausahaan = perusahaan
Contoh kalimat:
Wisata pamandian cipanas nu katelah di Ciwidey téh aya Ciwalini jeung Cimanggu.
(Wisata pemandian air panas yang terkenal di Ciwidey ada Ciwalini dan Cimanggu.)

4. Imbuhan gabung pang- -na
Contoh: panggeulisna = tercantik, pangagulna = paling sombong, pangpinterna = paling pintar
Contoh kalimat:
Ceuk manéh, saha nya nu panggeulisna di sakola?
(Menurut kamu, siapa yang paling canti di sekolah?)

5. Imbuhan gabung pang- -keun
Contoh: pangmawakeun = tolong bawakan, pangdongéngkeun = tolong ceritakan
Contoh kalimat:
Engké balik ti ulin ti Bandung, tong poho pangmawakeun oléh-oléh kaos nya?
(Nanti pulang main dari Bandung, jangan lupa bawain oleh-oleh kaos ya?)

6. Imbuhan gabung pi- -eun
Contoh: pibajueun = bahan baju, pigeuliseun = akan cantik, pigedéeun = akan besar
Contoh kalimat:
Lucu pisan éta budak awéwé téh, pigeuliseun geura engké geus gedéna.
(Lucu banget itu anak perempuan, kayaknya akan cantik nanti kalau sudah gedenya)

7. Imbuhan gabung pika-
Contoh: pikareueus = banggai, pikameumeut = selalu rindu
Contoh kalimat:
Pikareueus ari boga bakat béda jeung nu lain téh, lainna dimomorékeun! Poténsi éta téh!
(Banggai kalau punya bakat beda dengan yang lain, bukannya diabaikan! Itu tuh potensi!)

8. Imbuhan gabung pika- -eunContoh: pikabungaheun = membuat gembira, pikasebeleun = menyebalkan, pikanyaaheun = membuat jadi sayang
Contoh kalimat:
Boga kabogoh pikasebeleun, unggal waktu kabeukina maén game wé!
(Punya pacar menyebalkan, setiap waktu sukanya main game aja!)

9. Imbuhan gabung sa- -na
Contoh: salilana = selamanya, sakabehna = semuanya, sawaregna = sekenyangnya
Contoh kalimat:
Sok aya réstoran nyadiakeun paket all you can eat, éta téh na basa Sunda mah disebut sawaregna!
(Suka ada restoran menyediakan paket all you can eat, itu dalam bahasa Sunda disebut sawaregna/sekenyangnya)

10. Imbuhan gabung sa- -eunContoh: satujueun = menyetujui, sahandapeun = lebih bawah, samobileun = untuk satu mobil
Contoh kalimat:
Ulin ka Lembang téh cukup teu samobileun? Mun teu cukup, mending nyéwa Elf wé.
(Main ke Lembang cukup satu mobil? Kalau gak cukup, mending sewa Elf aja.)

Juga ada rarangken bareng (imbuhan gabungan). Rarangken bareng adalah imbuhan gabungan dari dua atau lebih imbuhan sebelumnya. Rarangken bareng pada bahasa Sunda yaitu: di- + -ar-, di- + -an, di- + -ar- + -an, di- + -keun, di- +-ar- + -keun, di- + -pi, di- + -pika, di- + pang- + - keun, di- + pang- + N- + -keun, di- + pang- + N- + -ar- + -keun, di- + pang- + N- + -ar- +-an +-keun, N- + -ar-, N- + -an, N- + -ar- + -keun, N- + -pi-, N- + - pika-, N- + pang- + -keun-, pa- + N-, pang- + dipika- + -na, pang- + N- + pika- + -na, ting- + -ar-.

Berikut ini di antaranya:
1. Imbuhan gabungan di- + -ar
Contoh: diparacul = dicangkul oleh banyak orang, ditarajong = ditendang oleh banyak orang.
Contoh kalimat:
Lahan nu di lebak téh keur diparacul ku barudak Karang Taruna.
(Lahan yang di bawah sedang dicangkul oleh anak-anak Karang Taruna)

2. Imbuhan gabungan di- + -an
Contoh: dierokan = dipakaikan rok, dimandian = dimandikan, dibajuan = dipakaikan baju.
Contoh kalimat:
Abdi téh ayeuna gaduh hiji bonéka. Teu kinten saéna sareng lucuna. Ku abdi dierokan, erokna saé pisan. Cing mangga tingali bonéka abdi
(Aku sekarang punya sebuah boneka. Sangat bagus dan lucu banget. Sama aku dipakaikan rok, roknya bagus banget. Coba lihat boneka aku).

3. Imbuhan gabungan di- + -ar- + -an
Contoh: diparaculan = dicangkul (jamak), ditarajongan = ditendang-tendang.
Contoh kalimat:
Bal nu karek meunang meuli téh ditarajongan ku barudak.
(Bola yang baru beli ditendang-tendang sama anak-anak.)

4. Imbuhan gabungan di- + -keun
Contoh: dihurungkeun = dinyalakan, dimakamkeun = dikuburkan.
Contoh kalimat:
Lampu nu di kamar téh teu bisa dihurungkeun, geus pegat jigana.
(Lampu yang di kamar tidak bisa dinyalain, sudah putus kayaknya.)

5. Imbuhan gabungan di- +-ar- + -keun
Contoh: dilalieurkeun = dibuat pusing.
Contoh kalimat:
Hirup jaman kiwari mah kadang loba dilalieurkeun ku jelema-jelema nu hayang eksis tapi miskin préstasi, lolobana ku sénsasi.
(Hidup zaman sekarang kadang banyak dibikin pusing sama orang-orang yang pengen eksis tapi miskin prestasi, kebanyakan sama sensasi.)

6. Imbuhan gabungan di- + -pi
Contoh: dipiwarang = disuruh, dipidamel = dikerjakan, dipirojong = didorong, dipireueus = dikasihani.
Contoh kalimat:
Abdi tadi ku Bapa dipiwarang mésér pulsa ka payun.
(Saya tadi sama Bapak disuruh beli pulsa ke depan)

7. Imbuhan gabungan di- + -pika
Contoh: dipikaresep = disenangi, dipikasieun = ditakuti, dipikanyaah = disayangi, dipikatineung = teringat selalu.
Contoh kalimat:
Budak nu bageur tur jujur mah pasti dipikaresep ku batur.
(Anak yang baik dan jujur pasti disenangi orang lain.)

8. Imbuhan gabungan di- + pang- + -keun,
Contoh: dipangdamelkeun = dikerjakan oleh orang lain, dipangbenerkeun = dibetulkan oleh orang lain.
Contoh kalimat:
Abdi mangkukna dipangdamelkeun langlayangan ku tatatanggi.
(Saya kemarin lusa dibikinin layang-layang sama tetangga.)

9. Imbuhan gabungan di- + pang- + N- + -keun
Contoh: dipangmeulikeun = dibelikan oleh orang lain, dipangnuliskeun = dituliskan oleh orang lain.
Contoh kalimat:
Urang mah karék dipangmeulikan laptop ku lanceuk ti Shopee.
(Saya baru dibellin laptop sama kakak dari Shopee.)

10. Imbuhan gabungan di- + pang- + N- + -ar- + -keun
Contoh: dipangmayarkeun = dibayarin oleh orang lain.
Contoh kalimat:
Kamari naék ojég, urang dipangmayarkeun ku babaturan.
(Kemarin naik ojek, saya dibayarin sama teman.)

11. Imbuhan gabungan di- + pang- + N- + -ar- +-an +-keun
Contoh: dipangbawakeun = dibawakan orang lain.
Contoh kalimat:
HP urang nu tinggaleun di kosan, dipangbawakeun ku si Boril.
(HP saya yang ketinggalan di kosan, dibawain sama si Boril.)

12. Imbuhan gabungan N- + -ar-
Contoh: nyarapu = menyapu, narulis = menulis.
Contoh kalimat:
Eta barudak dititah narulis naon ku Bu Guru?
(Itu anak-anak disuruh menulis apa sama Bu Guru?)

13. Imbuhan gabungan N- + -an
Contoh: nyapuan = menyapui, nulisan = menulisi.
Contoh kalimat:
Pas datang téh, katingali adi kuring keur nyapuan buruan imah.
(Waktu datang, terlihat adik saya sedang menyapu halaman rumah.)

14. Imbuhan gabungan N- + -ar- + -keunContoh: maraculkeun = dicangkulkan, naruliskeun = pada menuliskan.
Contoh kalimat:
Sok barudak, ayeuna masing-masing naruliskeun form eusian nu tadi dibagikeun.
(Silakan anak-anak, sekarang masing-masing tuliskan form isian yang tadi dibagikan.)

15. Imbuhan gabungan N- + -pi-
Contoh: miéling = perayaan/diingatkan, miindung = dijadikan ibu/menganggap ibu sendiri.
Contoh kalimat:
Taun 2020 teh miéling HUT Kamerdekaan RI nu ka-75
(Tahun 2020 itu perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-75)

16. Imbuhan gabungan N- + -pika-
Contoh: mikaéling = saling diingatkan, mikahayang = saling ingin, mikatineung = saling merindukan.
Contoh kalimat:
Mun masing-masing pasangan resep mah, pasti mikatineung.
(Kalau masing-masing pasangan sukam, pasti saling merindukan.)

17. Imbuhan gabungan N- + pang- + -keun-
Contoh: manghanjakalkeun = menyayangkan.
Contoh kalimat:
Kuring mah manghanjakalkeun, ku naon manéhna nu sakilas katingalina bageur tapi aslina bangor pisan.
(Saya tuh menyayangkan, kenapa dia yang sekilas terlihat baik tapi aslinya nakal banget.)

18. Imbuhan gabungan pa- + N-
Contoh: pamupus = penghapus, panakol = sesuatu untuk memukul.
Contoh kalimat:
Pamupus urang kamari leungit di kelas. Kabawa ku saha nya?
(Penghapus saya kemarin hilang di kelas. Terbawa sama siapa ya?)

19. Imbuhan gabungan pang- + dipika- + -na
Contoh: pangdipikanyaahna = yang paling disayang.
Contoh kalimat:
Urang mah incu nu dipikanyaahna ku aki urang.
(Aku tuh cucu kesayangan kakekekku.)

20. Imbuhan gabungan pang- + N- + pika- + -naContoh: pangmikameumeutna = paling disayangi.
Contoh kalimat:
Adi urang nu bungsu mah pangmikameumeutna ku nini.
(Adik saya yang bungsu paling disayang sama nenek.)

21. Imbuhan gabungan ting- + -ar-
Contoh: tingkarerung = saling berkerut.
Contoh kalimat:
Ningali kalakuan manéhna, babaturanna ngan bisa tingkarerung.
(Lihat kelakuan dia, teman-temannya hanya bisa mengernyitkan dahi.)

--------------
Artikel belajar bahasa Sunda lainnya LIHAT DI SINI

-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS