Fungsi dan Contoh Penerapan Preposisi Atau Kata Depan Bahasa Sunda dalam Kalimat
Preposisi atau kata depan dalam bahasa Sunda disebut kecap kantétan. Preposisi adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Preposisi bisa berbentuk kata, misalnya di, dan, untuk, atau gabungan kata, misalnya bersama atau sampai dengan.

Berikut ini fungsi dan contoh penerapan preposisi kata atau depan bahasa Sunda dalam kalimat:
1. sebagai arah asal: ti
Contoh kalimat:
Balik ti sakola téh, Santi langsung lés piano.
(Pulang dari sekolah, Santi langsung les piano)

2. sebagai arah tujuan: ka, kanggo, keur, pikeun
Contoh kalimat:
a. Geus ulin ti Lembang, rombongan wisatawan indit ka Alun-Alun Bandung.
(Sesudah main dari Lembang, rombongan wisatawan berangkat ke Alun-Alun Bandung)

b. Ieu artos lima puluh rébu téh titipan ti Bapa kanggo Mang Darman. --> bahasa Sunda halus.
(Ini uang lima puluh ribu titipan dari Bapa buat Mang Darman.)

c. Ieu sangu ngahaja dibungkus keur sumbangan ka para galandangan.
(Ini nasi sengaja dibungkus buat sumbangan para gelandangan.)

d. Urang diajar soson-soson pikeun kamajuan urang sorangan,
(Kita belajar sungguh-sungguh buat kemajuan kita sendiri).

3. sebagai tempat keberadaan: di, dina
Contoh kalimat:
a. Geus nepi ka imah mah, Rima langsung diuk di korsi.
(Sudah sampai ke rumah, Rima langsung duduk di kursi.) 

b. Sangkan teu leungit, duit téh disimpen dina jero lomari.
(Supaya tidak hilang, uang disimpen di dalam lemari.)
at buku disimpan di atas mej

4. sebagai pelaku: ku
Contoh kalimat:
HP téh ruksak dibantingkeun ku adi kuring nu masih kénéh leutik.
(HP rusak dibanting sama adik saya yang masih kecil.)

5. sebagai alat atau cara: ku
Contoh kalimat:
Ahirna, paku téh bisa dicabut ku tang.
(Akhirnya, paku bisa dicabut pakai tang.)

6. sebagai hal atau masalah: ngeunaan
Contoh kalimat:
Urang ayeuna ngariung téh urang ngabahas ngeunaan rencana nyieun pos ronda.
(Kita sekarang berkumpul akan membahas mengenai rencana membuat pos ronda.)

7. sebagai perbandingan: jiga, kawas, saperti, sapertos, tibatan
Contoh kalimat:
a. Di kelas XI aya budak awéwé beungeutna jiga pisan Lisa 'Blackpink'
(Di kelas XI ada anak cewek wajahnya mirip banget Lisa 'Blackpink')

b. Manéhna mun keur jogéd, awakna lentur pisan kawas oray ngaléor.
(Dia kalau lagi joget, badannya lentur banget kayak ular meliuk-liuk.)

c. Ayeuna urang geus asup sakola deui, diajar normal saperti acan aya Covid-19.
(Sekarang kita masuk sekolah lagi, belajar normal seperti sebelum ada Covid-19)

d. Abdi tos ngadamel tugas sapertos nu dicontokeun ku Ibu Guru. --> bahasa Sunda halus.
(Saya sudah membuat tugas seperti yang dicontohkan oleh Ibu Guru.)

e. Karajinan jieunan Rudi leuwih alus tibatan jieunan Maman.
(Kerajinan bikinan Rudi lebih bagus daripada buatan Maman.)

8. sebagai sebab akibat: lantaran, kusabab, kumargi, nepi, nepi ka
Contoh kalimat:
a. Manéhna ahirna balik lantaran titadi nungguan, kabogohna teu datang-datang.
(Dia akhirnya pulang sebab dari tadi menunggu, pacarnya gak datang-datang.)

b. Ieu masalah téh bisa manjang, kusabab unggal pihak pakeukeuh-keukeuh ngarasa paling bener.
(Masalah ini terus panjang, sebab tiap pihak egois merasa paling benar.)

c. Hapunten, abdi teu tiasa ngiringan riungan, kumargi aya kaperyogian ngadadak. --> bahasa Sunda halus.
(Maaf, saya tidak bisa ikut ngumpul, sebab ada keperluan mendadak.)

d. Kamari Adun labuh dari motor, nepi sukuna potong.
(Kemarin Adun jatuh dari motor, sampai kakinya patah.)

e. Ampun nya ieu, dahareun didahar kabéh nepi ka béak teu nyesa.
(Ampun ya ini, maanan dimakan semua sampai habis tak tersisa.)

9. sebagai tujuan atau maksud: badé, rék/arék/érék, bakal
Contoh kalimat:
a. Maksadna abi dongkap ka dieu téh, aya maksad badé nagih hutang. 
(Maksud kedatangan saya ke sini, ada maksud mau menagih utang.)

b. Manéhna datang ka imah urang téh arék ngajak ulin.
(Dia datang ke rumah saya mau ngajak main.)

c. Jigana usaha ayeuna mah bakal pihasileun.
(Kayaknya usaha sekarang bakal menghasilkan.)

10. sebagai demi atau alasan: demi, keur, pikeun
Contoh kalimat:
a. Urang loba ngéléhan demi ngajaga hubungan urang sangkan teu pegat.
(Saya banyak mengalah demi menjaga hubungan kita agar tidak putus.)

b. Naon nu ayeuna dilakukeun téh keur pikahareupeun.
(Apa yang sekarang kita lakukan buat masa depan.)

c.  Kabéh ogé pikeun kamaslahatan saréréa, matakna kudu silih hormat.
(Semua juga demi kemaslahatan bersama, makanya wajib saling menghormati.)

--------------
Artikel belajar bahasa Sunda lainnya LIHAT DI SINI

-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS