Mengenal Kosakata Bahasa Sunda dalam Aktivitas Sehari-Hari dan Contoh Kalimat

Berikut ini beberapa kosakata dalam bahasa Sunda yang kiranya bisa membantu Anda untuk lebih mengenal perbendaharaan kata saat belajar bahasa Sunda:

ngariung = berkumpul
Ngariung bari botram biasana jadi kabiasaan urang Sunda.
(Berkumpul sambil makan bersama biasanya jadi kebiasaan orang Sunda.)

kapungkur = zaman dulu
Bandung téh kapungkur mah teu ramé cara ayeuna.
(Bandung zaman dulu tidak seramai seperti sekarang.)

diduruk = dibakar
Runtah meunang nyapukeun terus diduruk dina lombang.
(Sampah hasil disapu kemudian dibakar di lubang.)

ngalakonan = melakoni
Urang wajib ngalakonan salat nu lima waktu.
(Kita wajib melakoni salat yang lima waktu.)

diwidian = diizinkan
Abdi diwidian wangsul ti sakola margi udur.
(Saya diizinkan pulang sekolah karena sakit.)

ngabuburit = menunggu waktu buka
Bulan puasa sok réa barudak ngabuburit.
(Bulan puasa suka banyak anak-anak menunggu waktu buka.)

munggaran = pertama
Tangkal nu munggaran buahanana mah biasana tara leubeut.
(Pohon yang pertama berbuah biasanya lebat.)

disuguhan = disuguhi
Kuring jeung babaturan disuguhan dahar ku Pa Guru.
(Saya dan teman disuguhi makan oleh Pak Guru.)

nyuhunkeun = meminta
Kang Nandang nyuhunkeun widi ka wali kelas bade wangsul.
(Kang Nandang meminta izin kepada wali kelas mau pulang.)

ngawartosan = memberitahu
Apip ngawartosan guru-guru kedah gempungan.
(Apip memberitahu guru-guru harus berkumpul/rapat.)

hanaang = haus
Ku margi olah raga di nu panas waé, abdi jadi hanaang.
(Karena olah raga di tempat panas terus, saya jadi haus.)

diseuseuhan = dicuci
Baju keur diseuseuhan ku Bibi.
(Baju sedang dicuci Bibi.)


dicéboran = disiram
Kekembangan dina pot keur dicéboran ku Bapa.
(Tanaman bunga di pot sedang disiram oleh Bapa.)

hérang = jernih
Cai walungan di pagunungan mah masih kénéh hérang.
(Air sungai di pegunungan biasanya masih jernih.)

ubar = obat
Maman keur meuli ubar bisul ka apoték.
(Maman sedang membeli obat bisul ke apotek.)

ucing sumput = petak umpet
Din, urang ucing sumput, yu?
(Din, kita main petak umpet, yuk?)

moyan = berjemur
Keur usum Covid-19, cenah kudu rajin moyan unggal isuk-isuk.
(Sedang musim Covid-19, katanya harus rajin berjemur setiap pagi.)

dibalédog = dilempar
Japati téh dibalédog, atuh terus waé hiber.
(Merpati dilempar, terus aja jadi terbang.)

ngahurungkeun = menyalakan
Karék gé ngahurungkeun komputer, tapi listrikna pareum.
(Baru saja menyalakan komputer, tapi listriknya padam.)

ditajong = ditendang
Bal ditajong sahabekna ka gawang lawan.
(Bola ditendang sekuat tenaga ke gawang lawan.)

halodo = musim kemarau
Lamun keur usum halodo, biasana hese cai.
(Kalau sedang musim kemarau, biasanya susah air.)

sabudeureun = sekeliling
Di sabudeureun éta gunung téh seueur kebon entéh.
(Di sekeliling gunung banyak kebun teh.)

papencar = berpisah
Entong papencar ulin téh, ngarah teu hésé néangan.
(Main jangan berpisah, supaya tidak susah mencarinya.)

diparaban = diberi makan (khusus buat hewan)
Maung dina jero karangkéng diparaban daging.
(Harimau di dalam kerangkeng diberi makan daging.)

diladaan = ditambah pedas (dari kata lada = pedas)
Asa teu pati ngeunah mun rujak teu diladaan mah atuh.
(Kurang enak kalau rujak tidak ditambahi pedas.)

kahuruan = kebakaran
Dina keur usum halodo, urang kudu leuwih ati-ati, sabab sok aya kahuruan.
(Waktu musim kemarau, kita harus lebih hati-hati, sebab suka ada kebakaran.)

kakeueum = terendam
Lamun keur caah jalan, gang, buruan, imah, jeung wawangunan lianna kakeueum.
(Kalau sedang banjir jalan, gang, halaman, rumah, dan bangunan lainnya terendam.)

----------
Artikel lainnya seputar bahasa Sunda LIHAT DI SINI

-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS