Jawaban Soal Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SD-MI Kelas V Halaman 45
Ieu di handap aya paguneman nu copong kénéh. Pék ku hidep lengkepan! Sing merenah ngalengkapanana.
(Ini di bawah ada dialog yang masih kosong. Silakan kalian lengkapi. Yang baik melengkapinya.)

Udin : Bén, ameng ka bumi Uu, yu!
(Ben, main ke rumah Uu, yu!)

Béni : Hayu, badé améng naon kitu?
(Ayo, mau main apa gitu?)


Udin : Uu, gaduh kaulinan ular tangga.
(Uu, punya permainan ular tangga.)

Béni : Ah, ulah kaulinan ular tangga.
(Ah, jangan permainan ular tangga.)

Udin : Kaulinan naon, atuh?
(Mainan apa dong?)

Béni : Kumaha mun urang maén panggal.
(Bagaimana kalau kita main gasing?)

Udin : Mana kitu panggal nu Béni?
(Mana gitu gasing punya Beni?)

Béni : Ke, urang candak heula ka rorompok.
(Nanti, saya ambil dulu ke rumah.)

Udin : Enya, sok atuh diantosan di dieu.
(Ya, sok ditunggu di sini.)

Béni : Antosan, nya, sakedap.
(Tunggu ya sebentar.)

Udin : Teu kenging lami, nya?
(Jangan lama ya?)

Béni : Moal, atuh, ké rék lumpat.
(Gak dong, mau lari.)

Udin : Aya panggal téh, Bén?
(Ada gasingnya?)

Béni : Aya, ieu yeuh.
(Ada, ini nih.)

Udin : Hayu, atuh urang ka bumi Uu ayeuna.
(Ayo, kita ke rumah Uu sekarang.)

Béni : Hayu.
(Ayo.)

Sumber: Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SD/MI Kelas V Hlm. 45

-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS