Jawaban Soal Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP Kelas VII Halaman 92—96.

Nadomkeun Pupujian (Melantunkan Pupujian)

Pernahkah kamu melantunkan pupujian sambil menunggu Pak Ustaz mengajar di musala atau di masjid? Dahulu sampai sekarang, tradisi melantunkan pupujian ini biasanya bada Asar atau menjelang Magrib. 
Menurut para ahli sastra, pupujian termasuk genre puisi yang isinya merupakan doa, pujian, nasihat, ajakan, dan teladan akhlak baik yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Selain di pesantren, tradisi melantunkan pupujian ini juga berkembang di lingkungan masyarakat Sunda di tingkat RT/RW yang memiliki musola, masjid jami (masjid tipe F), dan masjid tipe G. 
Apakah fungsi pupujian itu? Seperti puisi pada umumnya, genre sastra ini berfungsi sebagai media mengungkapkan perasaan/ekspresi diri dan fungsi kemasyarakatan (sosial). Biasanya pula dalam seni puisi, fungsi sosial tampak lebih mencolok, seperti pupujian dilantunkan agar memengaruhi pendengar untuk berbuat baik sesuai dengan isi teks pupujian.
Sebelum populer, pupujian ini merupakan cara para ulama atau kiai mengajak umat muslim untuk belajar agama Islam. Hal ini tentu berkaitan dengan langkah para wali yang menggunakan berbagai sarana untuk mendakwahkah Islam, terutama melalui seni dan budaya.
Tradisi melantunkan pupujian sering disebut nadoman. Biasanya seni nadoman ini dipertunjukkan di pesantren atau di masjid jami untuk menyemangati anak-anak yang baru ”naik tingkat” dalam pelajaran mengaji Al-Qur’an. Hiburan yang penuh dengan nilai pendidikan. Dalam kaitannya dengan genre puisi, nadoman merupakan untaian kata terikat dalam larik/baris (padalisan) dan bait. 
Ayo coba lantunkan pupujian berikut dan pahami isinya.

Anak Adam

Anak Adam anjeun di dunya ngumbara,
umur anjeun di dunya téh moal lila.
(Anak Adam di dunia mengembara
usiamu di dunia tidak lama)Anak Adam umur anjeun téh ngurangan,
saban poé saban peuting dicontangan.
(Anak Adam usiamu itu berkurang
tiap hari dan tiap malam ditandai)

Anak Adam paéh anjeun téh nyorangan,
cul anak cul salaki jeung babandaan.
(Anak Adam matimu sendiri
meninggalkan anak, suami, dan harta benda)

Anak Adam paéh euweuh nu dibawa,
ngan asiwung jeung boéh anu dibawa.
Anak Adam pasaran téh lolongséran,
saban poé saban peuting gegeroan.
(Anak Adam mati tidak bawa apa-apa
hanya kapas dan kafan yang dibawa
Anak Adam keranda itu menangis
Tiap hari dan tiap malam memanggil-manggil)

Anak Adam anjeun kaluar ti imah,
digarotong dina pasaran tugenah.
Aduh bapa aduh ibu abdi keueung,
rup ku padung rup ku lemah abdi sieun.
(Anak Adam kamu keluar dari rumah 
digotong dalam keranda tidak nyaman
Aduh bapak aduh ibu aku takut
(ditutup papan di liang kubur dan ditutup tanah membuatku takut)

Anak Adam di kubur téh poék pisan,
nu nyaangan di kubur téh maca Qur’an.
(Anak Adam di dalam kubur gelap sekali
Hanya pahala baca Qur’an yang menerangi) 

Latihan Tugas
Sanggeus diregepkeun, hég jawab pertanyaan ieu di handap!

(Setelah diperhatikan, jawablah pertanyaan di bawah ini!)

1. Naon téma pupujian ”Anak Adam” di luhur téh?Apa tema pupujian “Anak Adam” itu?
(Hirup anjeun di dunya téh moal lila/Hidup manusia itu fana di dunia).

2. Saha nu dimaksud anak Adam dina pupujian di luhur téh?/Siapa yang dimaksud anak Adam dalam pupujian tersebut?
(Anu dimaksud anak/katurunan Adam nyaéta umat manusa anu aya di alam dunya ieu./Yang dimaksud anak/keturunan Adam, yakni seluruh umat manusia di dunia)

3 Amanat naon nu dikandung dina pupujian “Anak Adam” di luhur téh?/ Apakah amanat yang ada di dalam pupujian ”Anak Adam” tersebut?  
(Amanat pupujian ”Anak Adam” nyaéta umat manusa kudu rajin maca Al-Qur’an. Manusa (turunan Adam) hirup di dunya moal lila, umurna saban poé saban peuting ngurangan ku sabab kitu manusa kudu ngagunakeun sesa waktu nu aya sabab nu nyaangan kubur teh hasil amalan maca Qu'an jeung amal soleh anu jadi pibatureun di alam kubur./Kita harus rajin membaca Al-Qur’an. Manusia hidup di bumi hanya sebentar, setiap hari umurnya terus berkurang. Di kubur itu sangat gelap dan menakutkan. Yang dapat menerangi dia ialah membaca Al-Qur’an sewaktu di dunia)

4. ”Anak Adam paéh anjeun téh nyorangan/cul anak salaki jeung babandaan”. Hég jéntrékeun maksud éta ungkara!”/Anak Adam” matimu sendiri/meninggalkan anak, suami, dan harta benda). Jelaskan ungkapan tersebut!  
(Ungkara anu dimaksud hartina urang dikubur téh ukur sorangan, teu aya nu maturan. Kolot, anak, salaki, pamajikan, kulawarga, babaturan, jeung harta banda anu dipikacinta kabéh ogé bakal ditinggalkeun. Ngan nganteurkeun wungkul semet pakuburan, moal aya nu milu ka alam kubur. Ungkapan ini maksudnya kita di alam kubur sendiri, tidak ada yang menemani. Orang tua, anak, istri, keluarga, kawan, dan harta benda hanya menemani sampai kuburan, tidak mungkin ikut ke alam kubur.

5. Naon anu bakal nyaangan di jero kubur?/Apakah yang akan menerangi di alam kubur?
(Anu nyaangan di dalam kubur nyaéta loba maca Al-Qur’an, amalan solat, puasa, jeung sajabanna nu ka asup kana perilaku soleh. Yang dapat menerangi di alam kubur  ialah membaca Al-Qur’an, mengamalkan salat, puasa, dll. Yang tergolong perilaku saleh   sewaktu di dunia)

6. Di mana jeung iraha ditembangkeunana pupujian téh? Di mana dan kapan pupujian dilantunkan?
(Pupujian biasana ditembangkeun dina waktu nunggu solat, pangajian atawa/diajar agama Islam di masjid/mushola atawa imah warga. Pupujian biasanya dilantunkan ketika menunggu waktu solat/pengjian/belajar ilmu agama Islam, baik di masjid/musala maupun rumah warga).
 
7. Nurutkeun eusina, pupujian bisa dipasing-pasing jadi sabaraha bagian? Berdasarkan isi, pupujian dapat dibagi menjadi berapa bagian?
(Nurutkeun eusina, pupujian bisa dipasing-pasing jadi lima bagian, nyaéta muji ka Alloh Swt., sholawat ka Nabi Muhammad saw., doa, nasehat, jeung ajakan ka jalan bebeneran.Pupujian dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu pujian kepada Allah Swt., selamat kepada Nabi Muhammad saw., nasihat, dan ajakan berbuat baik di jalan yang benar.)

8. Jelaskeun eusi pupujian ”Anak Adam” nurutkeun pamangih hidep!/Jelaskan isi pupujian ”Anak Adam”  menurut pendapatmu!
(Bawiraos, pupujian ”Anak Adam” téh mangrupa pepeling, yen sakabeh mahluk pasti bakal maot. Pikeun nyanghareupan kaayaan eta, sakabeh jalma kudu nyiapkeun bekel magrupa amal ibadah di alam dunya. Menurut saya, pupujian ”Anak Adam” isinya berupa peringatan bahwa semua manusia akan meninggal dunia. Untuk bekal menghadapi kematian, semua manusia berupaya menjalankan kebaikan di dunia.)

Begitulah pengetahuan tentang pupujian ”Anak Adam”. Semoga bermanfaat! 

-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS