Jawaban Soal Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP Kelas VII Halaman 72—74

A. Maca Sajak (Baca Sajak)
Baca sing karasa wirahmana sarta lenyepan eusina! 
(Bacalah dengan ritme yang jelas dan pahami isinya!)

Bandung
(Wahyu Wibisana)

Kacipta kénéh sagala-galana (Masih terbayang segala-galanya)
basa urang ngobrol ku basa Sunda (saat kita bicara dengan bahasa Sunda)
di kota anjeun (di kotamu)
Bandung lucu (Bandung lucu)

Ieu sajak keur kenang-kenangan (Sajak ini untuk kenang-kenangan)
jeung hiji-hijina hal nu rék dicaritakeun (dan satu-satunya hal yang akan diceritakan)
ngan ka anjeun (hanya kepadamu)

Hayang kuring nanya heula (Aku ingin bertanya dulu)
saméméh pamit rék paanggang (sebelum berpamitan untuk berjauhan)
ieu Bandung nu heurin ku tangtung (Bandung ini yang padat penduduknya)
itu Lémbang kota hérang jeung béntang (itu Lembang kota bening dan bersinar/bintang)
mindeng méré ilham kana kalam? (sering memberikan ilham pada perkataan?)

Ah, kacida bagjana, kanca (Ah, betapa bahagianya, kawan)
mun urang bisa maca ieu kaéndahan (apabila kita bisa membaca keindahan ini)
dina geulisna tempat padumukan (dalam cantiknya tempat permukiman)
di lemah cai sorangan (di tanah air sendiri)
ku basa urang (dengan bahasa kita)

Pék jawab pananya ieu di handap! (Jawablah pertanyaan di bawah ini!)
1. Naon témana éta sajak? (Apa tema sajak tersebut?)
(Tema sajak ngeunaan cinta ka Kota Bandung/Tema sajak tentang cinta pada Kota Bandung)
2. Amanat naon nu hayang ditepikeun panyajak ka urang? (Pesan apa yang akan disampaikan    penyair kepada kita?)
(Amanat panyajak nyaeta yen kaendahan Bandung lemah cai sorangan teh bisa kabaca jeung kacaritakeun kalayan leuwih endah umpama ngagunakeun basa urang sorangan nyaeta basa Sunda/Amanat penyair, agar keindahan Bandung itu sendiri dapat dibaca dan dinarasikan dengan lebih indah, misalnya menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Sunda)
3. Kumaha pamanggih panyajak ngeunaan kota Bandung téh? (Bagaimana pendapat penyair     tentang Kota Bandung?)
(Pamanggih atawa amanat dina hiji sajak nyaeta perkara atawa pasualan anu hayang ditepikeun ku panyajak ka anu maca sajak. Amanat panyajak geus ditepikeun dina nomer 2.)
4. Kecap naon baé anu dipaké simbul dina éta sajak pikeun ngantebkeun kaéndahan kota Bandung téh? (Kata apa sajakah yang digunakan sebagai simbol dalam sajak untuk menekankan keindahan Kota Bandung?)
(Kecap Lémbang kota hérang jeung béntang/mindeng méré ilham kana kalam/geulisna tempat padumukan)
5. Kumaha sikep panyajak ka urang anu maca? Titénan sarta jéntrékeun maksud nu aya dina pada kaopat! (Bagaimana sikap penyair terhadap para pembaca? Amati dan jelaskan arti bait bait keempat!
(Sikep panyajak ka urang anu maca/urang Sunda pikeun miara basa daerahna sangkan kaéndahan Bandung leuwih lengkep. Sikap penyair mengajak pembaca/orang Sunda harus merawat bahasa daerahnya agar keindahan Bandung itu lebih lengkap) 
6. Cing jéntrékeun bédana sajak jeung guguritan! (Jelaskan perbedaan sajak dan geguritan!)
Sajak nyaeta hiji karya sastra dina wangun ugeran anu henteu kauger atawa kaiket ku aturan, sabalikna guguritan mangrupa éksprési atawa limpahan gagasan anu ditulis maké aturan pupuh (biasana diwangun ku opat nepi ka genep bait, sarta ditulis dina hiji aturan pupuh wungkul/Sajak adalah karya sastra berupa kalimat yang tidak terikat aturan, sebaliknya geguritan adalah ekspresi atau luapan gagasan yang ditulis dengan menggunakan kaidah umum, biasanya terdiri dari empat sampai enam bait dan ditulis dalam satu aturan khusus untuk pupuh saja).
7. Karya sastra naon baé nu ditulis dina wangun ugeran téh? (Karya sastra apa saja yang ditulis dalam bentuk puitis?)
(Karya sastra Sunda anu ditulis dina wangun ugeran atawa puitis teh nyaeta wawacan, carita pantun, mantra, sajak, kawih, guguritan, jeung sisindiran/Karya sastra Sunda yang ditulis dalam bentuk puisi wawacan, cerita pantun, mantra, sajak, kawih, geguritan, dan sindiran)
8. Sebutan unsur-unsur dina sajak! (Sebutkan unsur-unsur dalam sajak tersebut!)
(Unsur dina sajak nyaeta: jejer/tema, nada & suasana, rasa, jeung amanat/Unsur dalam sajak,yaitu: tema, nada & suasana, rasa, dan amanat penyair)
9. Cik jéntrékeun nu dimaksud téma jeung amanat dina sajak tepi ka témbong bédana! (Coba jelaskan arti tema dan pesan dalam puisi untuk melihat perbedaannya!
(Tema nyaeta hal poko anu ngajiwaan eusi rumpaka sajak. Conto tema sajak, saperti ngeunaan atikan, sedengkeun amanat nyaeta hal anu hayang ditepikeun ku panyajak ka anu maca sajaknya. Misalna, amanat dina hiji sajak anu miboga tema atikan nyaeta sakabeh jelema kudu sumanget, sabar, jeung jujur nyiar elmu/Tema adalah hal utama yang menjiwai isi puisi. Contoh tema puisi misalnya tentang pendidikan, sedangkan pesan adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca puisi tersebut. Misalnya, pesan dalam puisi yang bertema pendidikan adalah bahwa semua orang harus semangat, sabar, dan jujur dalam menuntut ilmu)
10.Kumaha patalina antara téma, suasana, jeung simbul dina sajak? Terangkeun. Bagaimana hubungan tema, suasana, dan simbol dalam puisi? Jelaskanlah.
(Patalina tema, suasana, jeung simbol dina sajak téh bisa kacaritakeun dina proses nyieun hiji sajak. Léngkah kahiji, nangtukeun heula téma sajak, upamana téma alam, perang, jeung cinta. Sanggeus nangtukeun téma, tangtukeun rasa jeung suasana, saperti sedih atawa gumbira. Sanggeus rasa jeung suasana, aya gabungan antara tetempoan (visual), pangrungu (audio), jeung imajinasi rasa. Sanggeus imajinasi, gunakeun simbol atawa lambang, saperti lambang objék, warna, sora, suasana. Anu terahir, pilih kecap anu dibacana éndah, anu mibanda wirahma (wirahma), murwakanti (sajak), sarta ngandung gaya basa./Langkah pertama, tentukan dahulu tema sajak, misalnya tema alam, perang, dan cinta. Setelah menentukan tema, tentukan rasa dan suasana, seperti sedih atau gembira. Setelah rasa dan suasana, ada gabungan imajinasi pelihatan (visual), pendengaran (audio), dan perasaan. Setelah imajinasi terbangun, gunakan simbol atau perlambang, seperti lambang benda, warna, bunyi, suasana. Setelah semua ada, pilih kata yang indah dibaca, yaitu memiliki wirahma (irama), murwakanti (rima), dan mengandung gaya basa.


Semoga bermanfaat ya.


-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS