Jawaban Soal Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP Kelas VIII  Halaman 3—4
Budaya Pamali Urang Sunda