Contoh Naskah Sambutan Lamaran/Khitbah dalam Bahasa Sunda Beserta Artinya
Berikut ini contoh naskah sambutan dalam acara lamaran (khitbah) dalam bahasa Sunda beserta artinya:

Assalamu’alaikum wr.wb.
Alhamdulillah nahmaduhu wanastai’nuhu wa nastafioruhu wanaudubilahi min sururi anfusina wa minsaiati amalina mayahdilahu fala mudilalah wama yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulilahiladi ahala nikah waharomasifah, ashadu anla ilaha ilalloh waashadu anna muhamadan abduhu warosuluh, bismilahi binimatil iman wal islam.

Puji nu jadi mimiti mugi ngancik di Gusti Robul Ijati, kalayan mung karana kodrat mantenna urang sadaya dina waktos ieu tiasa riung mungpulung paamprok jonghok dina raraga silaturahmi, anu dipatalikeun dua kulawarga dina acara khitbah. Solawat kalih salam mugia salalamina dikocor golontorkeun ka Kanjeng Rosululloh Muhammad SAW. Oge ka para kulawargina, ka para sohabatna, ka tabi’in tabiatna tug duga ka umatna muslimin muslimat. Kalayan pamugi urang sadaya kagolong kana umatna kalayan kenging safaat di yaumalkiamah. Amin.

Ti payun sim kuring seja ngahaturkeun nuhun ka pangatur waktu pangjajap acara anu parantos maparin lolongkrang ka sim kuring kanggo sumanggem dina raraga nalikeun tali kaasih nyangreudkeun tali kadeudeuh antawis Neng… sareng Cep… .


Sim kuring seja ngahaturkeun wilujeng sumping ka para tatamu anu anu sae manah nu sumping ti daerah …, utamina kulawargi jembar Bapa … kalih Ibu …. Kalayan nyanggakeun bagea ka sadaya anu sumping. Hapunten bilih panampianna kirang nyugemakeun.


Teu hilap sim kuring ngahaturkeun nuhun ka para wargi anu moal diwincik hiji-hiji anu parantos nawiskeun kaasih diri, ka sadaya anu lenggah anu moal ditatan sadaya anu parantos masrahkeun kaleah manah mapag rombongan anu dianti-anti.


Para bapa kalih para ibu anu sami-sami rawuh hormateun sim kuring,

Bilih janten mawur kucatur, mencar ku carita, sim kuring bade ngadugikeun galeuhna ieu pisanggem. Sim kuring ngabantunas mana Kulawargi Bapa …. diwuwuh ku para sepuh, disakseni kukadang wargi, kalayan dikawitan ku bismilahhirohmanirrohim, sanes kanten anu parantos disaurkeun kalayan dipasrahkeunku wawakil ti rombongan Cep… ti kulawargi Bapa… tadi,ditampi ku hasta kalih disuhun dina embun-embunan, disangga kalingga disarengan ku ati anu wening manah anu setra.

Pamugi Neng … sareng Cep …  tiasa kauntun tipung katambang beas laksana kapiduriat, dikobul ka bale nyungcung. Atuh cacandakanana sing janten jimat aranjeuna dina mungkas mangsa lalagasan. Insya Allah moal lami deui baris ngajatukrami.


Salajengna, dina raraga ngawangun rumah tangga pamugi Neng … sareng Cep … tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawwadah wa rohmah, tiasa hirup sauyunan, sareundeuk saigel, saketek sapihanean, sabata sarimbangan, ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak, runtut raut sapapait samamanis sabagja sacilaka, jatnika lahir sinareng batin.


Hadirin sadaya nu dipohormat ku simkuring

Bilih ieu pisanggem janten seueur catur tanpa bukur, sim kuring seja mungkasan ieu pisanggem.Sateuacanna mungkur,sim kuring neda sihapunten bilih aya catur anu teu kaukur, bilih aya basa anu teu kareka. Bilih aya kekedalan sim kuring anu teu nyurup undak-usukna teu ninggang kana wirahmana, mugi agung nya paralun muga jembar nya haksami.

Mugi kersa ngahapunten, urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, pikeun cokoteun sampeureun namangsa nu baris datang, na handeuleun neundeun katineung, na hanjuang nunda kamelang, cag ah.


Tutus langkung panghalang, bobo sapanon carang sapakan. Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum wr.wb.

Unduh naskah sambutan lamaran/khitbah bahasa Sunda

Terjemahan:

Assalamu’alaikum wr.wb.
….
Segala puji dan syukur kita panjatakan ke Ilahi Rabbi, karena dengan izin-Nya kita semua sekarang bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi, yakni menyatukan dua keluarga dalam acara lamaran/khitbah. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Rosulullah Muhammad SAW. Juga pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tabi’in sabiatnya, juga kepada umatnya muslimin dan muslimat.


Semoga kita semua tergolong umat yang mendapat syafa’at di Hari Kiamat kelak. Amiin. Sebelumnya saya menghaturkan terima kasih kepada penata acara yang sudah memberi waktu kepada saya untuk menyampaikan sambutan, dalam rangka lamaran antara… dan….

Saya pun menyampaikan selamat datang kepada tamu terutama kepada keluarga Bapak.. dan Ibu… Mohon maaf bila dalam penerimaannya ada yang kurang. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para kerabat yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang sudah menyempatkan hadir dalam menyambut rombongan keluarga pasangan yang sudah dinanti-nanti.

Para Bapak dan para Ibu yang saya hormati,
Untuk menghemat waktu, saya akan menyampaikan sambutan. Saya perwakilan dari keluarga Bapa… beserta kerabat, dengan dimulai mengucapkan basmallah, kami menyambut rombongan dengan hati terbuka.

Semoga pasangan… dan … nanti bisa lancar tidak halangan apapun untuk menuju mahligai rumah tangga. Kemudian apa yang dibawa semoga bisa jadi barang berharga dalam mengakhiri masa lajang. Insya Allah keduanya tidak lama lagi akan mengadakan pernikahan.


Selanjutnya, dalam membangun rumah tangga nanti, semoga pasangan … dan… semoga menjadi pasangan yang sakinah mawwadah warrahmah yang selalu setia dalam kondisi apapun, bahagia dan selalu bersama lahir batin.


Demikianlah sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya [dan pihak keluarga mohon] maaf bila ada bahasa dan penerimaan yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wr.wb.

Contoh Belajar Bahasa Sunda Lainnya LIHAT DI SINI

-------
Info lainnya seputar layanan pesta pernikahan di Bandung LIHAT DI SINI

-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS