Tan Deseng, Tubuh Tionghoa, Jiwa Sunda
Jawaban Soal Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP Kelas VII  Halaman 64—69