Kata Tanya dalam Bahasa Sunda Beserta Contoh Kalimat dan Artinya
Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang/benda, perbuatan/tindakan, keadaan/situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang didalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain, yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya.


Kata tanya dalam bahasa Sunda adalah sebagai berikut:

1. Naon?
Kata naon dipakai untuk menanyakan kata benda, hal, binatang, dan tumbuhan.
Berikut ini contoh penerapan kata tanya naon dalam bahasa Sunda beserta artinya:

Tanya (T): Naon nu dibawa ku Mang Udin téh? (Apa yang dibawa Mang Udin?)
Jawab (J): Sarung.

T: Naon nu kudu diparaban téh? (Apa yang harus dikasih makan?)
J: Anak ucing. (Anak kucing.)

T: Naon nu aya di leuweung? (Apa yang ada di hutan?)
J: Tatangkalan. (Pepohonan)

T: Manéh rék meuli naon? (Kamu mau beli apa?)
J: Buku.

T: Dupi tuang rama téh kasawat naon? (Kalau bapakmu sakit apa?)
J: Asam urat.

2. Saha?
Untuk menanyakan manusia, malaikat, Tuhan.

T: Saha nu kamari tikunclung ka balong? (Siapa kemarin yang kecebur ke kolam?)
J: Dadan.

T: Saha nu tugasna nyabut nyawa? (Siapa [malaikat] yang tugasnya mencabut nyawa?)
J: Malaikat Ijroil

T: Saha nu nyiptakeum alam dunia? (Siapa yang menciptakan alam dunia?)
J: Gusti Allah

T: Ibu teh nuju milarian saha? (Ibu lagi mencari siapa?)
J: Pun anak. (anak saya.)

T: Aya saha di bumi? (Ada siapa di rumah?)
J: Abdi sareng rai. (Saya dengan adik.)

3. Mana?
Untuk menanyakan tempat atau hal.

T: Ari Maman aslina urang mana? (Kalau aslinya Maman orang mana?)
J: Urang Bojongsoang.

T: Ieu HP jieunan mana? (Ini HP buatan mana?)
J: China.

T: Mana barang nu rék dititipkeun téh? (Mana barang yang mau dititipkan?)
J: Engké, urang cokot heula. (Nanti, saya ambil dulu)


Mana juga bisa disatukan dengan di+, ka+, ti+:
T: Di mana bumi téh? (Rumahnya di mana?)
J: Itu caket péngkolan. (Itu dekat belokan.)

T: Badé angkat ka mana? (Mau berangkat ke mana?)
J: Badé angkat ka sakola. (Mau berangkat ke sekolah.)

T: Ti mana cenah asalna éta budak anyar téh? (Dari mana katanya itu anak baru asalnya?)
J: Cenah ti Cimahi. (Katanya dari Cimahi.)

T: Mun geus lulus SMA, maneh rék nuluykeun ka mana? (Kalau sudah lulus SMA, kamu mau nerusin ke mana?)
J: Hayang mah ka ITB. Sugan katarima. (Pengennya sih ke ITB. Semoga aja keterima.)

4. Iraha?
Dipakai untuk menanyakan waktu.

T: Iraha cenah barudak téh arinditna? (Kapan katanya anak-anak perginya?)
J: Engké soré cenah. (Nanti sore katanya.)

T: Iraha kajadianna tabrakan téh? (Kapan kejadiannya tabrakan?)
J: Tadi subuh.

5. Ku naon
Untuk menanyakan sebab musabab dan kelakuan.

T: Ku naon cenah Esih teu asup sakola poé ieu? (Kenapa katanya Esih gak masuk sekolah hari ini?)
J: Saurna mah ijin, aya wargina ngantunkeun. (Katanya izin, ada kerabatnya meninggal dunia.)

T: Ku naon éta suku manéh bareuh? (Kenapa itu kaki kamu memar?)
J: Tadi labuh keur maén bal. (Tadi jatuh waktu main bola.)

6. Naha?
Sama dengan ku naon.

T: Naha manéh teu asup sakola? (Kenapa kamu gak masuk sekolah?)
J: Teu ngareunah awak. (Gak enak badan)

T: Naha manéh embung milu ulin jeung babaturan? (Kenapa kamu tidak mau main sama teman-teman?)
J: Keur haroréam wé. (Lagi malas aja.)

7. Kumaha?
Untuk menanyakan keadaan suatu hal atau cara melakukan suatu hal.

T: Kumaha tuang rama téh tos damang? (Bagaimana Bapa sudah sehat?)
J: Alhamdulillah, sakinten ayeuna mah. (Alhamdulillah, sekarang agak mendingan.)

T: Kumaha nya carana hayang loba duit? (Bagaimana ya caranya agar saya banyak uang?)
J: Nya kudu usaha atuh! (Ya harus usaha dong!)

8. Sabaraha?
Untuk menanyakan jumlah barang atau bilangan.

T: Sabaraha urang nu rék miluan futsal téh? (Berapa orang yang mau ikut futsal?)
J: Lumayan, aya sapuluh urang mah. (Lumayan, ada sepuluh orang.)

T: Sabaraha hargana HP manéh téh? (Berapa harganya HP kamu?)
J: Dua juta.

T: Ari opat ditambah tilu sabaraha? (Kalau empat ditambah tiga berapa)
J: Tujuh.

T: Geus sabaraha kali cenah tukang nagih datangna? (Sudah berapa kali tukang tagih datang?)
J: Geus genep kali. (Sudah enam kali.)

Sabaraha bisa ditambah -eun dan -an:
T: Bu, sabarahaeun jantenna balanjaan abdi téh sadayana? (Bu, berapa jadinya total belanjaan saya semuanya?)
J: Sadayana janten lima puluh tuju rébu. (Semuanya jadi lima puluh tujuh ribu.)

T: Mang, odading téh sabaraahaan hijina? (Mang, odading satunya berapa?)
J: Sarébuan. (Seribuan.)

*Artikel lainnya seputar bahasa Sunda LIHAT DI SINI

-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS