Jawaban Soal Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP Kelas VII Halaman 60—64.


Maca Dongéng si Kabayan
(Membaca Dongeng si Kabayan)

Hég baca dina jero haté!
(Bacalah dalam Hati!)

Si Kabayan Marak

Si kabayan jeung mitohana rebun-rebun geus nagog sisi walungan. Teu lila burudul rahayat, maksudna rék marak walungan duméh bakal kasumpingan tamu agung ti dayeuh. Ari kasedepna tamu, ceuk kokolot désa, nyaéta lauk walungan.
(Pagi-pagi sekali si Kabayan dan mertuanya sudah berada di pinggir sungai. Tidak lama kemudian, semua warga kampung berdatangan hendak menangkap ikan di sungai yang dibendung di hulu dan hilirnya sebab kampung itu akan kedatangan tamu penting dari kota. Kata sesepuh kampung, mereka suka dengan ikan sungai). 

Tah, poé ieu téh para tamu rék dibagéakeun goréng tawés, pais  nilem, jeung beuleum kancra dicoélkeun kana sambel jahé ditinyuh kécap. Mangkaning ngahaja sanguna ogé paré anyar, nya bodas nya pulen. Leuh, piraku wé tamu henteu nimateun.
(Nah, hari itu para tamu akan dijamu hidangan berupa tawes goreng, pepes nilem, dan  ikan mas bakar sambal jahe dikecapi. Nasinya pun sengaja dari padi yang baru, putih, dan  pulen. Pasti para tamu akan merasa nikmat.)

Nu méngkong walungan garetol naker. Si Kabayan ogé gadag-gidig manggulan batu jeung gebog cau keur méngkolkeun jalanna cai. Haneut poyan ogé cai téh geus orot, lauk nu galedé geus témbong tinggudibeg. 
(Warga kampung yang membendung sungai sangat giat bekerja, termasuk Si Kabayan, mengangkat batu dan batang pisang untuk membelokkan aliran sungai. Sekira pukul  9  pagi air sudah susut, ikan-ikan besar terlihat meliuk-liuk.) 

Kadewek Si Kabayan meunang tawés sagedé tampah. Barang rék diasupkeun kana korangna, kokolot ngomong, “Ulah dikanakorangkeun, éta mah keur sémah.”
(Ketika semua sibuk menangkap ikan, Si Kabayan dapat ikan tawes sebesar telapak tangan. Saat ikan akan dimasukkan ke dalam korang, sesepuh kampung berteriak, ”Jangan dimasukkan korangmu, ikan itu untuk tamu!”Kedewek deui Si Kabayan meunang nilem sagedé dampal leungeun. Kakara gé diacungkeun geus gorowok kokolot, “Alungkeun kana cireung, keur sémah. Mangkaning kasedepna pais nilem. Hég baé beunteur jeung cingok mah asupkeun kana korang.”
(Si Kabayan dapat lagi nilem sebesar telapak tangannya. Baru saja ditunjukkan, sesepuh kampung berteriak, ”Lemparkan ke cireung! Ikan ini buat tamu. Apalagi pepes nilem itu kesukaan para tamu. Silakan saja kecil-kecil masukkan ke korangmu.”)

“Ngeunah éhé teu ngeunah éon... aing nu bobolokot, sémah nu ngeunahna, bari jeung teu milu capé...,” Si Kabayan gegelendeng jero haténa.
(Dalam hati Si Kabayan mengomel, ”Masa saya yang kerja keras dan kotor-kotoran, cuma diberi ikan kecil. Semua ikan besar untuk tamu yang sama sekali tidak ikut capai.”

Sabot kokolot keur bongoh, Si Kabayan meunang deui nilem gedé naker. Teu loba catur, sup baé diasupkeun kana korangna. Manéhna hanjat bari ngomong ka mitohana yén rék ngadurukan. Rék dahar heula jeung beuleum betok.
(Saat sesepuh kampung lengah, si Kabayan dapat lagi nilem paling besar. Tanpa basa-basi, ikan itu dimasukkan ke korang-nya. Kabayan keluar dari sungai sambil berkata kepada mertuanya bahwa dia akan membuat api unggun. Mau makan dahulu dengan betok bakar.)

Brus nilem téh diasupkeun kana durukan, terus muka timbel bekelna. Kakara ogé beuleum nilem téh béak sapotong, ana gorowok téh  Si Kabayan gegeroan ka mitohana.
(Sambil menunggu ikan matang dibakar, Kabayan membuka bekal nasi timbel. Lalu, dia langsung memakannya, tetapi baru saja habis sepotong ikan, dia berteriak memanggil mertuanya. 
 
”Abah, Abah, buru-buru ka dieu! Ieu kuring nyeri beuteung, peujit mani pupurilitan. Jeung teu puguh téténjoan!”
(”Abah… Abah… cepat ke mari! Perut saya sakit, terasa melilit dan pelihatan berkunang-kunang!”)
Mitohana reuwaseun nénjo si Kabayan adug-songkol, bari mencétan beuteungna.
(Mertuanya kaget saat melihat si  Kabayan berguling-guling sambil memijit-miijit perutnya.)

”Haduh, haduh ieu nyeri beuteung!” omong si Kabayan. Panonna burial buncelik.
(”Aduh…Aduh…  perut saya sakit!” kata si Kabayan dengan mata mendelik-delik.)

Nu araya di dinya ribut, ngariung-riung Si Kabayan. “Ku naon? Ku naon? Na dahar naon manéh téh?”
(Semua orang yang ada di situ mengerubungi si Kabayan. ”Kenapa? Kenapa? Kamu habis makan apa?)


“Teuing, da barang am dahar beuleum nilem, ana purilit téh peujit. Téténjoan teu paruguh. Haduh, haduh, ieu kuring sieun paéh! Lauk téh meureun aya racunan...” Nu araya nénjo beuleum lauk kari sapotong.
(”Tidak tahu, baru saja satu suap makan nilem, tiba-tiba perut melilit dan pelihatan kabur. Aduh…aduh.. saya takut mati! Jangan-jangan ikannya beracun…” jawab si Kabayan sambil melotot.). Semua orang  melihat nilem bakar yang tinggal sepotong.

“Boa enya laukna aya racunan. Meureun di tonggoh aya nu keur nua ku tua leteng,” ceuk nu ngariung-riung si Kabayan.
(”Jangan-jangan ikan ini beracun. Mungkin di sungai atas ada orang yang sedang menangkap ikan dengan memberi racun berupa akar leteng,” ucap orang-orang yang sedang mengerubungi Si Kabayan.

Si Kabayan adug lajer, terus nangkuban bari nungkup beungeutna. Lok, elak-elakanana dirojok ku curukna. Euweuh nu nangénan. Na ari borolo téh utah babalongkéngan.
(Si Kabayan menahan sakit, lalu menungging sambil menutup wajahnya. Jari telunjuk dimasukkan dalam tenggorokan agar muntah.) 

”Enya, ieu mah karacunan. Geuning tuh utah-utahan,” ceuk kokolot, “Eureun wé euy, urang pindah ka béh tonggoh nu jauh ti lembur. Meungpeung isuk kénéh. Leupaskeun deui wé lauk nu dina cireung mah! Untung ninggang di Si Kabayan, kumaha teuing lamun sémah ti dayeuh nu karacunan...” omong kokolot deui.
(”Benar, ikan ini beracun. Si Kabayan sampai muntah-muntah. Untung menimpa si Kabayang, bagaimana kalau terjadi pada para tamu dari kota yang akan kita beri hidangan ikan. Kita hentikan menangkap ikan di tempat ini dan pindah ke sebelah atas lagi yang jauh dari kampung. Yuk, mumpung masih pagi. Lepaskan saja semua ikan yang ada dalam cireung-nya!” ucap sesepuh kampung.)

Lauk dina cireung diborolokeun ka cai. Bring nu marak parindah. Kari Si Kabayan wé di sisi cai, ditungguan ku mitohana.
(Semua ikan dalam cireung dilepaskan ke air sungai. Semua orang berpindah tempat menangkap ikan. Hanya ada si Kabayan saja di pinggir sungai temani mertuanya.)
Barang nu mararak geus jauh, kuniang Si Kabayan hudang, tuluy lumpat ka tengah walungan nu caina masih kénéh orot. Bendungan can dibedahkeun, lauk-laukna tinggudibeg kénéh.
(Ketika semua orang yang pindah tempat menangkap sudah jauh, si Kabayan bangkit dan  langsung lari ke tengah sungai yang airnya masih surut. Bendungannya belum dibuka, ikan-ikannya masih terlihat meliuk-liuk.)


“Buru-buru téwakan, Abah! Bisi nu séjén baralik deui.” Mitohana olohok, “Geus cageur manéh téh, Kabayan?”
(Ayo, cepat tangkap semua ikan itu, Abah! Takutnya, semua orang itu kembali ke sini lagi.” Melihat kejadian itu, mertua si Kabayang melongo, lalu bertanya, ”Sudah sembuh, Kabayan?”

“Har...da teu nanaon ti tadi gé. Keuheul tuda, néwak nilem keur sémah, meunang tawés gedé keur sémah. Meunang kancra, kasedepna.  Ari keur urang nu bobolokotna, ngan ukur beunteur jeung bogo,” omong Si Kabayan bari nyéréngéh. Si Kabayan milihan lauk nu galedéna, terus digémbol ku sarungna. Manéhna jeung mitohana mah teu milu ka tonggoh jeung nu séjén.
(”Lha, dari tadi juga tidak apa-apa. Cuma kesel, dapat nilem besar, buat tamu. Dapat tawes besar, buat tamu. Dapat ikan mas, buat tamu. Kita yang capai dan kotor-kotoran hanya dapat ikan kecil,”  kata si Kabayan sambil tersenyum. Dia hanya memilih ikan yang besar, terus dibungkus dengan sarungnya. Si Kabayan dan mertuanya tidak ikut pindah menangkap ikan ke kampung atas.

“Enggeus waé, Bah, bisi teu kadahar!” omong Si Kabayan ka mitohana, ngajak balik bari ngagandong lauk ku sarungna.
(”Cukup saja, Bah, takut nggak kemakan!” kata si Kabayan sambil mengendong sarung penuh ikan dan  mengajak pulang mertuanya.) 


Latihan
Jawab pertanyaan ieu di handap!
(Jawablah pertanyaan di bawah ini!)

1. Rék naon si Kabayan rebun-rebun geus nagog sisi walungan?
(Apa akan dikerjakan si Kabayan pagi-pagi sudah jongkok di pinggir kali?
 (Si Kabayan rék marak walungan/Si Kabayan akan menangkap ikan sungai.)
2. Naon alesanana pangna Si Kabayan ngarasa diteungteuinganan ku kokolot désa?
(Apa alasan si Kabayan merasa dirugikan oleh sesepuh kampung?
(Sabab si Kabayan teu meunang ngarasaan lauk anu gedé sanajan manehna geus bobolokot kesang digawé/Sebab si Kabayan tidak boleh merasakan lezatnya ikan besar walapun dia sudah kerja keras.)
3. Rék disuguhan naon tamu ti dayeuh téh?)
(Akan dijamu apa tamu dari kota itu?) 
(Para tamu rék dibagéakeun goréng tawés, pais  nilem, beuleum kancra, sambel jahé kécap, jeung beas anu pulen/Para tamu akan dijamu hidangan berupa tawes goreng, pepes nilem, ikan mas bakar sambal jahe kecapi, dan nasi pulen.)
4. Tarékah naon nu dipilampah si Kabayan pikeun males kateuadilan kokolot désa?
(Bagaimana cara si Kabayan membalas ketidakadilan sikap sesepuh kampung?)
(Si Kabayan males kateuadilan kokolot desa teh ku cara manehna api-api nyeri beuteung, gogorowokan, utah-utahan/Si Kabayan membalas ketidakadilan sikap sesepuh kampung dengan pura-pura sakit perut, teriak-teriak, dan muntah)
5. Lamun téa mah enyaan Si Kabayan téh gering, cing nurutkeun pamadegan hidep; naha ku alatan lauk nu ngandung racun? Jéntrékeun sarta béré alesanana!
(Menurut kamu, benarkah si Kabayan betul sakit karena keracunan ikan? Jelaskan dengan alasannya!)
(Menurut saya, lamun enyaan Si Kabayan gering, bisa jadi éta lauk téh ngadung racun alatan limbah pabrik anu ngalir ka walungan. Dina dogéng ieu, si Kabayan gering ngan saukur akal-alan manehna keur males ka kokolot desa anu teu adil.
6. Saha baé nu jadi palaku dina éta dongéng téh?
(Siapa sajakah tokoh dongeng itu?)
(Anu jadi palaku dina éta dongéng téh, nyaéta si Kabayan, Abah (mitoha si Kabayan), kokolot desa, jeung masyarakat desa/Para pelaku dalam dongeng, yakni si Kabayan, Abah/mertua Kabayan, sesepuh kampung, dan warga desa.) 
7. Naon témana éta dongéng?
(Apakah tema dongeng itu?)
(Téma dongéng téh, nyaéta gagasan utama nu jadi dasar carita. Biasana téma carita dikaitkeun ka téma moral, jasmaniah, sosial, jeung katuhanan. Anu jadi téma éta dongéng si Kabayan ieu, nyaeta  kaasup téma moral/Dongeng biasanya memiliki tema yang menjadi dasar cerita. Pada umumnya, tema cerita dikaitkan dengan moral, sosial, dan ketuhanan. Adapun tema cerita dongeng ini, yakni berkaitan dengan moral.) 
8. Naon deuih amanatna éta dongéng téh?
(Apakah amanat dongeng itu?)
(Pesen moral anu kuat dina dongéng éta nyaéta  jadi jalma kudu adil. Inget ka batur nu susah, ulah ngan saukur hayang kapuji atanapi hayang ngeunahna baé.)
9. Cik terangkeun, kumaha pasipatan si Kabayan téh? Sajaba ti dongéng Si Kabayan Marak, pék sebutan deui dongéng si Kabayan lianna anu hidep apal!
(Jelaskan bagaimana sifat si Kabayan itu? Selain dongeng Si Kabayan Marak, sebutkan dongeng si Kabayan lainnya yang kamu ketahui!)
(Si Kabayan téh tokoh hayalan anu boga pasipatan basajan, pikaseurieun, jeung loba akal. Dongéng si Kabayan lianna, nyaéta  Si Kabayan Ngala Nangka, Si Kabayan Ngala Tutut, Si Kabayan jadi Dukun, Si Kabayan Tumpak Kapal, jeung Si Kabayan Maling Kadu.)
(Si Kabayan merupakan tokoh khayalan yang memiliki sifat sederhana, polos, lucu, dan cerdas/banyak akal. Dongeng si Kabayan lainnya, di antaranya, Si Kabayan Ngala Nangka, Si Kabayan Ngala Tutut, Si Kabayan jadi Dukun, Si Kabayan Tumpak Kapal, jeung Si Kabayan Maling Kadu)

Semoga bermanfaat!


-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS